نویسنده: مدیر سایت

ناشر: بدون نام

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 خرداد 1394

آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت آنها

لینک محتوای آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت آنها

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124398